AbalingisiEzintsha

Sekuyakhanya phambili kumlingisi obesengumtshingo

Sekugcine kukhanyile kumlingisi, uCarlo Radebe, obesephenduke umntshingo ubethwa ngubani engenayo ngisho indawo yokuhlala.

Ubesephila ngo-R350 wesibonenelo sikahulumeni sabangasebenzi. Lo mlingisi uzakhele igama kwiBackstage (enguDuke), nakwiGenerations (enguMvuyane). 

Minini neminye imidlalo kamabonakude alingise futhi wavelela kuyo. 

Kumanje kulindeleke ukuthi aqale umsebenzi awunikwe iDuma Ndlovu Acting Academy wokuyocathulisa abalingisi abasakhula.

UCarlo Radebe ungene ezinkundleni zokuxhumana wabonga umngani wakhe uMauritz Neethling okunguye ohlabe umkhosi ngesimo sakhe. 

Uqhube wathi ubehlezi ethandazela ukusebenza nokwenza kahle emehlweni abantu.

“Ngibonga bonke abantu abazihluphile ngami ngisho ezinkundleni zokuxhumana befuna ukungisiza. 

“Ngifisa sengathi nasezimpilweni zabo konke kungahamba kahle baphumelele. 

“Konke kuzolunga ngomusa kaNkulunkulu,” kusho uCarlo.

UNeethling wabhala ezinkundeni zokuxhumana emcelela usizo ngoba ebona isimo aphila kuso singesihle neze.

Kube sekuqhamuka iDuma Ndlovu Acting Academy ifuna ukuyalelwa lapho ingamthola khona njengoba seyimnike umsebenzi nje. 

Akezukugcina ngokucija abalingisi abasebancane kuphela, kodwa uzobuye alingise naye uma kukhona okuvelayo.