Uncategorized

BUKA: Baze babukisa ngoPenny Ntuli oFelix noMinnie

Ividiyo la abasakazi bohlelo lwasekuseni kwiGagasi FM, oFelix Hlophe noMinnie Ntuli behlekisa ngoPenny Ntuli seyishiye abaningi beshaqekile. 

Ngokuthola ko-Umsakazo, lokhu kwenzeke ohlelweni lwangoLwesibili ekuseni, kungakapheli sikhathi esitheni uPenny Ntuli eshiyile kulo msakazo.

UPenny Ntuli ushiyiswe yimali encane abebekelwa yona etafuleni njengoba bekunezingxoxo zezinkontileka ezintsha. 

Uthe yena ngeke esakwazi ukuqhubeka nale mali abevele eyihola kule minyaka emibili edlule.

Kuthe uma ecela ukwenyuselwa, umphathi wezinhlelo u-Ayanda Melansi wamtshela ukuthi mhlawumbe kumele azame enye into, ayeke ukusakaza. 

Indaba yakhe ibesegudwini kusukela ngoMsombuluko njengoba oHlophe noMinnie beyenze ihlaya nje. 

“Ngiphile ngokuphelele, yini ekwenza ungibuze ukuthi ngiyaphila yini?,” kusho uHlophe ekhwehlela lokhu kokubhuqa. 

“Kunesiko la emsebenzini esiyaye silwenze, sivulelana amehlo njalo ekuseni sibheke ukuthi lukhona yini uphenyane.”

UMinnie Ntuli ube esegegetheka kakhulu, kwacaca ukuthi uphenyane lolu alushoyo uHlophe uPenny. Wabe esememeza ethi Penny Penny.

Ngaleso sikhathi uHlophe ubesevule umlomo, wabe esewuvala ngezandla zombili ezenza umuntu oshaqekayo ngalokhu akushilo.

Ubenza sengathi yena ubengaqondile ukwenza ihlaya ngalo zakwabo osanda kushiya. Baqhubekile ke bekhuluma bengasazwakali kahle njengoba bese kudlala nengoma kodwa ubezwakala uMinnie elokhu ephinde elikaPenny Penny. 

Lesi senzo sabo sibacikile abantu. Omunye ophumele obala wasigxeka kwi-X uPrince Kaybee. 

Uqanganisele oHlophe noMinnie ngokuthi nabo kuyobafica ukuhlwa, wabe esefisela uPenny ukuthi aphumelele.