EzintshaIzinhlelo

Bacathanyelwa izinkabi abohlelo lweMoja Love 

Umethuli omusha weSizok’thola, uXolani Maphanga, nesikhulu esiphezulu se-Moja Love, u-Aubrey Tau, balandelwa yizinkabi ezifuna ukubayisa kwelamathongo. 

Kuvela ukuthi lezi zinkabi ziqashwe umgulukudu waseRussia onesizinda sokukhiqiza izidakamizwa eGoli. 

Lo mgulukudu kuthiwa ucikwe wukuthi uMaphanga uzame ukuvezela umphakathi ngalesi sikhungo ngohlelo lwakhe iSizok’thola

Lolu hlelo luphenya bese luvezela umphakathi labo abadayisa noma abakhiqiza izidakamizwa kuleli. 

ISizok’thola ingolunye lwezinhlelo ze-Moja Love ezithandwayo njengoba lusiza ukulungisa izwe ngokubhidliza izidleke zezidakamizwa.

Izidakamizwa ngenye yezinto ezibulala izwe lakuleli futhi yizo eziphambili ezintweni ezidala ukuba intsha igcine ingene ebugebengini obehlukene. 

Manje ngokubika kweSunday World, uTau ube nezinsolo zokuthi kukhona okushaya amanzi wabe eseqasha abazophenya ngoba esole ukuthi kukhona abamlandelayo lapho eya khona. 

Nebala kube sekuhlaluka ukuthi kukhona abamcathamelayo yena noMaphanga ngokomyaleli walesi sigilamkhuba esikhiqiza izidakamizwa.

Kuthiwa uMaphanga, ehambisana naye uTau nabamakhamera, bahambela lesi sidleke sezidakamizwa behambisana namaphoyisa. 

Bathi uma befika balindiswa ngaphandle abasebenzi bakule ndawo esolwa ngokuba yisidleke sezidakamizwa benqaba ukubavulela.

Bagcine bevulile ngemuva kwamahora amabili. Abazange besazifica izidakamizwa kodwa bathola izinsiza ezisetshenziswa uma zikhiqizwa. 

Kuthe kungakapheli sikhathi esitheni, amaphoyisa ahlebelana wodwa abe eseshiya isigubhukane.

Kuvela ukuthi ayeseyalelwe abaphathi bawo ukuthi aphume aphele kule ndawo.

NoMaphanga nezakhe babe sebenza okufanayo ngoba bezibona bengasaphephile amaphoyisa esebashiye bodwa. 

Ngemuva kwalokhu, uTau wafica kunendoda emlinde ngasesangweni lakwakhe.

Kuthe uma eyibuza, yamtshela ukuthi idukile. Wayithatha isithombe nezinobolo zemoto.

Uphenyo lube seluveza ukuthi iyinhloli ebizoqokelela ulwazi ezolunika izinhloli.

UTau uvule icala emaphoyiseni aseSandton ngalokhu. Okhulumela iMoja Love, uNonzwakazi Cekete ucashunwe ethi ngeke basathsiswe, bazoqhubeka nomsebenzi wabo. 

“Udaba selukwabomthetho,” ucashunwe esho kanje uCekete kulo mbiko weSunday World. “Thina njengesiteshi sikamabonakude ngeke sisebenze ngaphansi kwesimo sokusatshiswa ekubeni izigilamkhuba zezidakamizwa zibulala imiphakathi yethu. 

“Ngeke siyeke, sizoqhueka nokuphenya izinqe kulabo abaqhubekayo nokubulala isizwe sethu ngezidakamizwa.”