EzintshaIzinhlelo

Uthando lomkakhe lumqoqe ‘esefa’ uMpho Popps

UMpho “Popps” Modikoane uyalazisa ithuba lesibili alinikwe noLatoya – osengunkosikazi wakhe – nendodakazi yabo u-Imani.

Lo somahlaya uvulele iSowetan isifuba ngezinkinga zakhe ngesimo somqondo esingesihle, ukukhula, ukuyeka uphuzo oludakayo nokuhlanganisa kabusha umndeni wakhe. 

“Njengoba bethi ‘Khumbul’ ekhaya’, nami nginqume ukuzilungisa ukuze ngibe umaqondana wakhe,” kusho uModikoane ngokubuyisana kwakhe noLatoya.

“Ngenyanga ezayo sizohlanganisa unyaka sashada futhi kufanele ngikusho lokhu, lesi kube yisinqumo esingcono kakhulu empilweni yami. 

“Ngibonga uNkulunkulu ngaleli thuba lesibili nomndeni wami. Kungisizile ukuthi ngikhule njengendoda.

“Indodakazi yami ibithola u-40% esikoleni kodwa manje sesiphuma phambili, sithola o-B no-A. 

“Ngakho, lokhu kubuyelana akubanga kuhle kithina kuphela kodwa nakuye (u-Imani) futhi.

“Uyabona, into ehlekisayo ukuthi, ngesikhathi ngidlula kulokho engangibhekene nakho, indodakazi yami ayizange ingitshele ukuthi yini eyayiyikhathaza.

“Kodwa kusukela mina nonina sibuyelene, yiyona ebijabule kakhulu. 

“Ngicabanga ukuthi ukuzinza kumsizile ukuthi avuleleke futhi angagodli kakhulu okungijabulisayo.”

Le nsizwa eneminyaka engu-36 isizakhele udumo njengomethuli wezinhlelo zethelevishini ophambili.

Isike yethula i-So You Think You’re Funny!, 10 Over 10, Your Perfect Sishebo Show ne-Masked Singer.

Uzobe ephethe uhlelo olusanda kuguqulwa lwe-MTV Base oludumile oluthi Ridiculousness oseluqanjwe kabusha ngokuthi iMost Ridiculous.

“Eminyakeni emibili edlule nganquma ukuyeka ukuphuza utshwala,” kuchaza yena. 

“Bengifuna ukubona ukuthi ngingasebenza kanjani ngaphandle kotshwala.

“Ngaqala ukuzibophezela onyakeni futhi ngenxa yokuthi ngaba nonyaka ongcono kunayo yonke eyaphambilini, ngacabanga ukuthi kufanele ngiqhubeke… 

“UMpho Popps ophuzayo ubekhandlekile, kodwa manje nejngoba sengijima ngibukeka ngingcono kakhulu. 

“Akulula (ukuyeka utshwala). Kodwa ukuvuka ngingenabo ubuthi emzimbeni wami kuwumuzwa omnandi kakhulu.”

UMpho Modikoane ubonga uMdali ngesigaba esisha akuso empilweni futhi udalule ukuthi wake wacishe wazibulala.

Uthi wangenwa wukhwantalala ngesikhathi sobhubhane lwe-Covid-19, okwamenza wacabanga ukuqeda ngempilo yakhe. 

“Ngabona ukuthi bengizishaya indiva. Abantu bangangazi ngamahlaya ami kodwa ngikhule ngizithanda kakhulu.

Bengilibele wukujaha impumelelo, ngibhukhwa futhi ngimatasa kodwa ngaso leso sikhathi bengizishaya indiva,” kusho yena.

“NjengoRobin Williams (umlingisi nosomahlaya waseMelika owazibulala ngo-2014), owenza wonke umuntu wahleka, kodwa wayengumuntu owayekhathazeke kakhulu. 

“Yilokho thina osomahlaya esijwayele ukukwenza. Sihlale siphakela abanye kodwa sikhohlwe ukuzondla thina.

“Kusukela manje ngiye ngafunda ukuzijwayeza futhi njengoba umama ayevame ukuthi: ‘Monate ga o fele (ubumnandi abupheli)…”