EzintshaMina noMabonakude Wami

Intokazi yaseMargate iyazifela ngoSphamandla woMkhokha

Le ngosi ngeyakho mfundi ongumlandeli kamabonakude. Iyithuba lokuthi usixoxele ngawe nangezinhlelo ozibukayo kumabonakude nokuthi kungani uzithanda. 

Kuleli sonto sidonse intokazi enguthishelakazi yaseMargate eneminyaka, ay cishe ngasho kanti kuthiwa iminyaka yenenekazi iyimfihlo yerosari. 

Ake sixoxe nayo le ntokazi sizwe isiphatheleni…

Umbuzo: Ubani igama lakho, futhi uhlala kuphi nendawo? 

Impendulo: NginguHazel, ngingowakwaZakuza ngokuzalwa, la eMargate ngasePortShepstone ogwini oluseningizimu lweKwaZulu-Natal.

Umbuzo: Singakanani isikhathi osichitha phambi kukamabonakude wakho?

Impendulo: Cishe kuba amahora amathathu kuya phezulu njalo ngosuku… Kuyenzeka kube ngaphezulu kwalokho uma ngingayanga ndawo, ngizihlalele ekhaya.

Umbuzo: Awusixoxele ngomdlalo (drama) uhlelo oluthandayo kumabonakude?

Impendulo: Ngizifela ngoMkhokha (odlala kuMzansi Magic ngo-8.30 ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu). 

Umbuzo: Yini eyakuhela kulo mdlalo/hlelo? 

Impendulo: Into engiyithanda ngawo wukuthi ulandela isikompilo lethu njengabantu abamnyama. Uphinde usivuse nangenkolo noubaluleka kwayo ezimpilweni zethu. 

Umbuzo: Yimuphi umlingiswa/umethuli okuchaza kunabo bonke kulo mdlalo?

Impendulo: USphamandla – yinsizwa ebukekayo futhi enesikhundla esiphezulu ngakho ayikho intokazi engeke ingafisi ukusondelana naye.

Umbuzo: Yisiphi isifundo ositholayo kulo mdlalo/hlelo? 

Impendulo: Ngingathi wukuthola ulwazi ngenkolo nokuphathwa kwayo nanokuthi ezinye izinto kumele ungazijahi ngoba zisuke zingadalelwe wena.

Umbuzo: Uphatheka kanjani uma lolu hlelo/mdlalo lukuphuthele? 

Impendulo: Khona kuba kubi ngoba uma ungiphuthe lisaqala isonto kusho kumele ngingawubuki kuze kube ngibuka seziphindwa zonke iziqeohu kanyekanye ngempelasonto.