IzindabaIzinhlelo

Ushiye imiyalelo yokuthi athunwe kanjani uGogo Mathambo

Kusukela emncane uGogo Mathambo, ogama lakhe langempela nguSithembele Gaju, wayefuna ukuba kumabonakude. 

Lokhu kuvezwe ngumfowabo omdala uXolile Gaju ekhuluma nabeZiMoja abesebenza kuyo uGogo Mathambo.  

UGogo Mathambo ushone kuleli viki ngemuva kokuxinwa umkhuhlane isikhashana. 

“Ubengumuntu ohlezi ezijabulele, ethanda amancoko nokubona wonke umuntu ejabule,” usho kanje uXolile. 

“Kusukela emncane ubethanda ukugqama. Iphupho lakhe kwakuwukuba kumabonakude. Ulifezile.”

UGogo Mathambo ubengumethuli wohlelo lweMojaLove, iFake Gobela la abeveza amahlazo ogobela abadlala ngabantu. 

Ubezohlanganisa iminyaka engu-38 ngomhla ka-26 kuLwezi, okuwusuku asezofihlwa ngalo. 

Kuvele nokuthi ngathi wayesevele azi ukuthi izinsuku zakhe kulo mhlaba seziphelile njengoba eyihlelile indlela afisa ukuthunwa ngayo. 

“NgoMgqibelo, ngaphambi kokushona kwakhe, wathi ukhumbule ugogo ohlala eNelspruit, wahamba wayombona,” kusho uXolile.

“Wayehlele ukubuya ngoLwesibili. NgeSonto wabe eseqala “amahlaya” akhe, etshela abantu abadala ukuthi uma efa, ufuna ukungcwatshwa kanjani.” 

Wathi ufuna ukungcwatshwa ekuseni ngehora lesihiyagalombili, kanti inkonzo yokumophelezela ufuna iqale ngehora lesihlanu ekuseni. 

“Wathi ufuna ukufihlwa eduze kogogo bethu KwaNdebele. Akazange achaze ukuthi kungani ekhuluma kanje, yingakho sakuthatha ngokuthi amancoko.”

Kodwa manje umndeni usuyabona ukuthi okusho ubenesibonakaliso ngokuthi izinsuku seziyamshodela. 

EKubuyeni kwakhe eNelspruit, uGogo Mathambo wabika umkhuhlanyana nje kanti sekuyiwo ozomnqoba. 

“Wabika umkhuhlane athi wawuthola ngesikhathi eyogeza umuntu ayemelapha emfuleni…

“Ukusuka lapho ubenokukhwehlela nje. UMagogo uthi ubemuzwa ekhwehlela ebusuku kodwa ngaleli langa akazwanga lutho. 

“Ekuseni wahamba wayombheka, wamfica elele embhedeni ebanda, wasola ukuthi kukhona okungahambi kahle. 

“Kwabe sekubizwa abosizo lokuqala, bafika bakuqinisekisa ukuthi nebala usethule,” kuchaza uXolile.

Uzofihlwa ekhaya kubo KwaNdebele, kulandelwe imiyalelo ayishiyile.